บทสวดมนต์คำบูชาพระรัตนตรัย


บทสวดมนต์คำบูชาพระรัตนตรัย

ทราบกันหรือไม่ว่าการสวดมนต์ตอนเช้าและก่อนนอนจะช่วยเสริมดวงชะตาชีวิต เสริมมงคล ช่วยให้มีสติก่อให้เกิดปัญญา และเพิ่มบุญบารมีได้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นการสำรวมจิตใจ ก่อนนั่งภาวนาทุกครั้ง ควรกล่าวคำบูชา เพื่อเป็นการบอกกล่าวปฏิญาณตน ในการสักการะพระรัตนตรัย และได้ยึดถือไว้เป็นสรณะ ที่ตั้งแห่งดวงจิต โดยกล่าวคำต่อไปนี้ :

(ถ้าสวด เป็นหมู่ ผู้นำสวดกล่าวนำ ให้สวดตามทีละวรรค)

การกล่าวคำสักการะบูชาพระรัตนตรัย

คำกล่าวสักการะบูชาพระรัตนตรัย (แบบที่ ๑)

อิมินา สักกาเรนะ, พุทธัง ปูเชมิ๑ ข้าพเจ้าบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยสักการะนี้
อิมินา สักกาเรนะ, ธัมมัง ปูเชมิ๑ ข้าพเจ้าบูชาพระธรรม ด้วยสักการะนี้
อิมินา สักกาเรนะ, สังฆัง ปูเชมิ๑ ข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ ด้วยสักการะนี้

คำกล่าวสักการะบูชาพระรัตนตรัย (แบบที่ ๒)

ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง ภะคะวะตัง สะระณัง คะโต/(คะตา)ญ.

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ภะคะวันตัง อภิปูชะยามิ (กราบ)

ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ

ซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่ง กำจัดทุกข์ได้จริง ด้วยสักการะนี้

ยะมะหัง ส๎วากขาตัง ภะคะวะตัง ธัมมัง สะระณัง คะโต/(คะตา)ญ.

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ (กราบ)

ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ ซึ่งพระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ดีแล้ว

ซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่ง กำจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้

ยะมะหัง สุปะฏิปันนัง ภะคะวะตัง สังฆัง สะระณัง คะโต/(คะตา)ญ.

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ (กราบ)

ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ ซึ่งพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบแล้ว ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นที่พึ่ง กำจัดโรคได้จริงด้วยสักการะนี้

***เครื่องหมาย ( , ) ในคำสวด ใส่ไว้เพื่อแบ่งวรรคตอนในการอ่าน ให้ได้จังหวะหยุดพร้อมเพรียงกันเท่านั้น
๑. บ้างก็ว่า ปูเชมิ เป็น อภิปูชะยามิ หรือบ้างก็ว่าเช่นเดียวกับวรรคที่สองของแบบที่ ๒ แต่ถ้าเครื่องสักการะ
ตั้งอยู่ไกล ให้เปลี่ยนเป็น คำว่า อิมินา สักกาเรนะ เป็น เอเตนะ สักกาเรนะ อันมีความหมายว่า นี้ หรือ นั้น
ญ. หญิงใช้คำในวงเล็บ เช่น ชายว่า คะโต หญิง ให้ว่า คะตา เป็นคำลงท้าย เช่น ครับ / คะ***

คำบูชาพระรัตนตรัย

(ถ้าสวดเป็นหมู่ ผู้นำกล่าวทีละวรรคให้ว่าตามดังนี้)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส

เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น

ผู้เบิกบาน (กราบ)

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า

ตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว

สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้า นอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

***เครื่องหมาย ( -๎ ) ใช้ในภาษาไทยเมื่อเขียนบาลี เพื่อกำกับอักษรที่ต้องการให้ออกเสียงด้วย แต่ออกเพียงครึ่งเสียง
เช่น ส๎วาก อ่าน สะวาก ; สัพ๎รห๎ อ่าน สัพ-พรัห หรือไม่ถนัดจะไม่ใส่ใจในเครื่องหมายนี้ก็เพี้ยนไปบ้าง
***

อ้างอิงที่มา...shinemedia.info

ความคิดเห็น